Uprawnienia SEP – Podstawowe informacje o szkoleniu SEP

Kurs SEP - eksploatacja - dozór - pomiary
Podstawowe informacje o kursie SEP G1 / G2 / G3

Dla kogo przeznaczony jest kurs elektryka SEP?

Każda, nawet najprostsza praca z prądem elektrycznym jak np. wymiana żarówek oraz gniazdek wymaga odpowiedniego poziomu wiedzy i kwalifikacji. Niestety nawet najbardziej rozległa wiedza elektryczna nie zapewnia 100% bezpieczeństwa. Doświadczenie zdobywane latami pozwala na uniknięcie zagrożeń związanych z pracami pod napięciem.

Kurs SEP to wybór każdego profesjonalnego elektryka i energetyka zajmującego się w codziennej pracy eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacji elektrycznych oraz sieci.

Jak zdobyć uprawnienia SEP, w jaki sposób zdać egzamin – o tym dowiecie się z poniższego artykułu.

Co oznacza skrót SEP?

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) – to polska organizacja pozarządowa integrująca środowisko polskich elektryków. Otwarta formuła członkostwa powoduje że organizacja zrzesza zarówno inżynierów, techników, oraz adeptów (uczniów techników i szkół zawodowych) szeroko rozumianej elektryki i energetyki.

Stowarzyszenie SEP działa w zakresie popularyzacji i edukacji, głównie poprzez szkolenia uprawniające do obsługi urządzeń elektrycznych. Stowarzyszenie należy do krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Polsce oraz do europejskiej organizacji EUREL.

Jak zdobyć uprawnienia SEP? Czy muszę ukończyć szkołę elektryczną aby być elektrykiem?

Aby otrzymać uprawnienia sepowskie wymagane ukończenie szkoły o profilu technicznym (np. technikum mechaniczne, technikum elektryczne, szkoła zawodowa etc.) lub posiadanie doświadczenia zawodowego potwierdzone zaświadczeniem od pracodawcy.

Aby uzupełnić braki wiedzy na temat instalacji elektrycznych i prądu elektrycznego należy przystąpić do odpowiedniego kursu SEP przygotowującego do zawodu elektryka.

Kurs na elektryka przygotowujący do pracy znajdą państwo w ofercie szkoleniowej certo.pl. W trakcie kursu SEP otrzymają Państwo niezbędne materiały przydatne w późniejszej pracy zawodowej.

Aby uzyskać uprawnienia SEP należy zdać egzamin przed komisją kwalifikacyjną. Szczegółowe informacje o egzaminie znajdą Państwo w dalszej części artykułu.

Kto może wziąć udział w kursie SEP?

Aby starać się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego należy:

 • mieć ukończone 18 lat,

Kandydaci powinni wykazać się dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy kierunkowej takimi jak m.in.:
1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

lub dokumentami potwierdzającymi wiedzę takimi jak:
1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
4) zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

Jaki jest zakres poszczególnych uprawnień SEP?

W certo.pl umożliwiamy zdobycie uprawnienia SEP trzech kategoriach:

 • grupa 1 (G1): kurs elektryczny – dla pracowników zajmujących się eksploatacją (E) i/lub dozorem (D) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
 • grupa 2 (G2): kurs energetyczny – dla pracowników zajmujących się eksploatacją (E) i/lub dozorem (D) urządzeń, instalacji i sieci cieplnych.
 • grupa 3 (G3): kurs gazowy – dla pracowników zajmujących się eksploatacją (E) i/lub dozorem (D) urządzeń, instalacji i sieci gazowych.
  Każdy z kursów w grupie elektrycznej G1, cieplnej G2, gazowej G3 przygotowuje do eksploatacji (E) i/lub dozoru (D) instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz gazowych.

Każda grupa uprawnień G1, G2, G3 jest podzielona na podpunkty. Każdy punkt określa czynność, bądź rodzaj pracy z urządzeniem.

Poniżej prezentujemy listę podpunktów dla każdej z grup uprawnień.

Uprawnienia ELEKTRYCZNE - GRUPA G1

Kurs SEP G1 kierowany jest do osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujące następujące urządzenia, instalacje i sieci Grupy 1:
1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;
3) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV;
4) zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
5) urządzenia elektrotermiczne;
6) urządzenia do elektrolizy;
7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
8) elektryczna sieć trakcyjna;
9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–9 (uprawnienia pomiarowe, tzw. pomiary elektryczne);
11) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
12) urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Uprawnienia ENERGETYCZNE - GRUPA G2

Kurs SEP G2 kierowane jest do osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne obejmujące następujące urządzenia, instalacje i sieci Grupy 2:

1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW;
3) turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy wyższej niż 50 kW;
5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższej niż 50 kW;
6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 50 kW;
7) sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
9) piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–9;
11) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
12) urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Uprawnienia GAZOWE - GRUPA G3

Kurs SEP G3 kierowany jest do osób zajmujących się eksploatacją instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe obejmujące urządzenia, instalacje i sieci Grupy 3:

1) urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
4) sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
5) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;
8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;
9) turbiny gazowe;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–9.

Jak czytać uprawnienia SEP? Czy mam uprawnienia SEP do 1kv?

Teraz trochę praktyki. Jeżeli ktoś posiada uprawnienia sepowskie np.: G1E 1, 2, 7, 10 – to możemy to odczytać jako:

 • uprawnienia elektryczne (G1)
 • do eksploatacji (E) w zakresie:

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV (są to tzw. uprawnienia sep do 1kv);
7. sieci elektryczne oświetlenia ulicznego;
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Czy uprawnienia SEP są wydawane bezterminowo?

Nie. Ciągły rozwój techniczny w kwestii energetyki, zmieniające się prawo energetyczne powodują że zgodnie z obowiązującymi przepisami aby być na bieżąco i bezpiecznie wykonywać pracę, należy systematycznie aktualizować i odświeżać swoją wiedzę. Bez znaczenia jest to czy posiadamy uprawnienia SEP do 1 kv czy powyżej 1kv – wszystkie uprawnienia sepowskie należy odnawiać.

Uprawnienia SEP należy odnawiać co 5 lat. Świadectwa kwalifikacyjne wydawane są w przeciągu 1 do 2 tygodni od daty egzaminu.

Jaki jest przebieg egzaminu SEP?

Szkolenie i egzamin SEP odbywa się ONLINE tego samego dnia.  Do szkolenia logujemy się w klikając w link przesłany w wiadomości email.

Po zakończeniu kursu kandydaci rozpoczynają egzamin na elektryka SEP który przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna. Pozytywny wynik egzaminu oznacza uzyskanie Państwowego Świadectwa Kwalifikacji co jest równoznaczne ze zdobyciem (lub przedłużeniem ważności) uprawnień SEP.

W Certo dbamy aby egzamin SEP przebiegał w przyjaznej atmosferze. Dobra atmosfera oraz solidne przygotowanie kursantów od lat przekłada się na bardzo wysoką zdawalność na kursach SEP.

Egzamin SEP: Jakie są podstawowe pytania i odpowiedzi podczas egzaminu?

Osoby przystępujące do egzaminu muszą się wykazać znajomością zagadnień w zakresie budowy sieci, warunków wykonywania prac oraz BHP.

W zakresie eksploatacji (E):

 • zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji, instalacji i sieci,
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno–pomiarowych i montażowych,
 • zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej,
 • umiejętności udzielania pierwszej pomocy, w przypadku porażenia prądem,
 • znajomość instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru, lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

W zakresie dozoru (D) kandydat powinien znać:

 • przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci,
 • przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Zobacz inne nasze szkolenia w tej kategorii

Kurs lutowania przy użyciu lutownicy kolbowej oraz stacji typu Hot-Air

Zdobądź umiejętność naprawy układów elektronicznych oraz modyfikacji układów za pomocą lutownicy grotowej oraz stacji gorącego powietrza Hot-Air.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobędziesz nowe kwalifikacje
 • Zwiększysz swoje szanse na rynku pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swojej pracy
Kurs lutowania miękkiego
Kurs lutowania przy użyciu lutownicy kolbowej oraz stacji typu Hot-Air
5.0 (80)
 • Indywidualny termin szkolenia
 • Indywidualna lokalizacja szkolenia
 • Certyfikat TUV
1195 zł/os

Szkolenie SEP zakończone uprawnieniami kat. G1 - Eksploatacja / Dozór

Zyskaj uprawniania SEP w kategorii G1 – “uprawnienia elektryczne” w zakresie Dozoru i Eksploatacji (w tym uprawnienia SEP do 1 kV).

Korzyści ze szkolenia:

 • Zyskasz uprawnienia SEP z kat. G1
 • Zyskasz kwalifikacje eksploatacji i/lub dozoru
 • Zwiększysz swoje szanse na rynku pracy
kategoria G1 SEP
Kurs SEP - kategoria G1
5.0 (236)
 • Od poniedziałku do piątku
 • Szkolenie Online
 • Uprawnienia SEP
495 zł/os

Szkolenie SEP zakończone uprawnieniami G2 - Eksploatacja / Dozór

Zyskaj uprawniania SEP w kategorii G2 – Energetyczne w zakresie Dozoru i Eksploatacji. Zdobądź nowe kwalifikacje.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zyskasz uprawnienia SEP z kat. G2
 • Zyskujesz kwalifikacje pożądane na rynku pracy
 • Bezpłatny egzamin poprawkowy
Kurs SEP
Kurs SEP - kategoria G2
5.0 (223)
 • Od poniedziałku do piątku
 • Szkolenie Online
 • Uprawnienia SEP
495 zł/os

Szkolenie SEP zakończone uprawnieniami G3 - Eksploatacja / Dozór

Zyskaj uprawniania SEP w kategorii G3 – Gazowe w zakresie Dozoru i Eksploatacji. Zdobądź nowe kwalifikacje.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zyskasz uprawnienia SEP z kat. G3
 • Zyskasz kwalifikacje eksploatacji i/lub dozoru
 • Otrzymujesz świadectwo kwalifikacyjne SEP
SEP G3
Kurs SEP - kategoria G3
5.0 (254)
 • Od poniedziałku do piątku
 • Szkolenie Online
 • Uprawnienia SEP
495 zł/os

BAZA WIEDZY

Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PKM.EDU.PL
Start
Infolinia
0 Koszyk
0 Ulubione
Moje konto