Co musisz wiedzieć o uprawnieniach UDT?

Spis treści:

  1. Co to jest Urząd Dozoru Technicznego?
  2. Kto może zostać operatorem Urządzeń Transportu Bliskiego?
  3. Czy polskie uprawnienia UDT są uznawane w krajach Unii Europejskiej?

Podstawowe informacje o uprawnieniach UDT dla operatorów i konserwatorów

1. Co to jest Urząd Dozoru Technicznego?

Urząd Dozoru Technicznego – państwowa instytucja, której celem jest kontrola bezpieczeństwa oraz zapewnienie prawidłowego działania urządzeń i instalacji technicznych, podlegających nadzorowi technicznemu.

Działania Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) reguluje ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 r. POBIERZ: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Zgodnie z ustawą dozorem technicznym nazywane są działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska wskutek:

  • rozprężania cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego (m.in. kotły parowe i cieczowe, zbiorniki stałe i przenośne, wytwornice acetylenu stałe i przenośne, rurociągi parowe),
  • wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu (m.in. wciągarki i wciągniki, suwnice, żurawie, układnice, dźwigniki, wyciągi towarowe, wyciągi statków, podesty ruchome, schody i chodniki ruchome, dźwigi, dźwignice linotorowe, osobowe i towarowe koleje linowe, wyciągi turystyczne),
  • rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportowania.

2. Kto może zostać operatorem Urządzeń Transportu Bliskiego?

Operatorem może zostać osoba:

  • która ukończyła 18 lat,
  • która przystąpiła do egzaminu i uzyskała uprawnienia operatora,

– posiada umiejętność praktycznego wykonywania czynności obsługi UTB,
– posiada wiedzę w zakresie warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych

  • ciesząca się ogólnym dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym przez lekarza medycyny pracy,
  • w niektórych przypadkach (np. w przypadku żurawi wieżowych, samojezdnych itp.) konieczny jest pozytywny wynik badań psychotechnicznych.

3. Czy polskie uprawnienia UDT są uznawane w krajach Unii Europejskiej?

Pomimo iż polskie prawo oraz zasady przyznawania uprawnień do obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego są podobne do zasad, jakie obowiązują w innych krajach unii europejskiej, to jednak podjęcie legalnej pracy poza granicami jest utrudnione.

Podobnie sytuacja wygląda gdy pracownik z innego kraju chce podjąć pracę w Polsce.

Sytuacja ta wynika z faktu że nie opracowano aktualnie dokumentu ani rozporządzenia normalizującego zasady przyznawania uprawnień do obsługi we wszystkich krajach UE.

Uprawnienia UDT są różnie respektowane w poszczególnych krajach, zatem przed wyjazdem warto zapoznać się z obowiązującym w danym państwie prawem. Często polskie uprawnienia UDT będą brane pod uwagę w sytuacji gdy podczas kursu osoba odbyła odpowiednią ilość praktyk oraz zna poprawne działanie urządzenia. Są sytuacje gdy do legalnej pracy wystarczy jedynie przetłumaczenie dokumentów.

Zobacz inne nasze szkolenia w tej kategorii


BAZA WIEDZY

Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PKM.EDU.PL