Co musisz wiedzieć o uprawnieniach UDT?

Spis treści:

  1. Co to jest Urząd Dozoru Technicznego?
  2. Kto może zostać operatorem Urządzeń Transportu Bliskiego?
  3. Czy polskie uprawnienia UDT są uznawane w krajach Unii Europejskiej?

Podstawowe informacje o uprawnieniach UDT dla operatorów i konserwatorów

1. Co to jest Urząd Dozoru Technicznego?

Urząd Dozoru Technicznego – państwowa instytucja, której celem jest kontrola bezpieczeństwa oraz zapewnienie prawidłowego działania urządzeń i instalacji technicznych, podlegających nadzorowi technicznemu.

Działania Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) reguluje ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 r. POBIERZ: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Zgodnie z ustawą dozorem technicznym nazywane są działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska wskutek:

  • rozprężania cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego (m.in. kotły parowe i cieczowe, zbiorniki stałe i przenośne, wytwornice acetylenu stałe i przenośne, rurociągi parowe),
  • wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu (m.in. wciągarki i wciągniki, suwnice, żurawie, układnice, dźwigniki, wyciągi towarowe, wyciągi statków, podesty ruchome, schody i chodniki ruchome, dźwigi, dźwignice linotorowe, osobowe i towarowe koleje linowe, wyciągi turystyczne),
  • rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportowania.

2. Kto może zostać operatorem Urządzeń Transportu Bliskiego?

Operatorem może zostać osoba:

  • która ukończyła 18 lat,
  • która przystąpiła do egzaminu i uzyskała uprawnienia operatora,

– posiada umiejętność praktycznego wykonywania czynności obsługi UTB,
– posiada wiedzę w zakresie warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych

  • ciesząca się ogólnym dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym przez lekarza medycyny pracy,
  • w niektórych przypadkach (np. w przypadku żurawi wieżowych, samojezdnych itp.) konieczny jest pozytywny wynik badań psychotechnicznych.

3. Czy polskie uprawnienia UDT są uznawane w krajach Unii Europejskiej?

Pomimo iż polskie prawo oraz zasady przyznawania uprawnień do obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego są podobne do zasad, jakie obowiązują w innych krajach unii europejskiej, to jednak podjęcie legalnej pracy poza granicami jest utrudnione.

Podobnie sytuacja wygląda gdy pracownik z innego kraju chce podjąć pracę w Polsce.

Sytuacja ta wynika z faktu że nie opracowano aktualnie dokumentu ani rozporządzenia normalizującego zasady przyznawania uprawnień do obsługi we wszystkich krajach UE.

Uprawnienia UDT są różnie respektowane w poszczególnych krajach, zatem przed wyjazdem warto zapoznać się z obowiązującym w danym państwie prawem. Często polskie uprawnienia UDT będą brane pod uwagę w sytuacji gdy podczas kursu osoba odbyła odpowiednią ilość praktyk oraz zna poprawne działanie urządzenia. Są sytuacje gdy do legalnej pracy wystarczy jedynie przetłumaczenie dokumentów.


BAZA WIEDZY

Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PKM.EDU.PL