Kurs SEP – kategoria G2

 • Ocena: 5.0
 • na podstawie: 172 opinii
Wyczyść

Najbliższy termin: Od poniedziałku do niedzieli

Forma: Webinar

Status: Dostępne

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

ID: SEP-G2

Produkt / szkolenie obejmuje:
 • Czas trwania: 1 dzień, 5 godzin
 • Nieograniczony dostęp
 • Uprawnienia SEP
 • Materiały szkoleniowe
 • Egzamin online

Podstawowe informacje o kursie SEP - kat. G2

Uprawnienia SEP

Aby otrzymać uprawnienia SEP (tzw. uprawnienia sepowskie) wymagane jest ukończenie szkoły o profilu technicznym (np. technikum mechaniczne, technikum elektryczne, szkoła zawodowa etc.) lub posiadanie doświadczenia zawodowego (patrz wymagania wstępne dla kadydatów). Aby potwierdzić wiedzę na temat instalacji elektrycznych i prądu elektrycznego warto przystąpić do odpowiedniego kursu SEP przygotowującego do zawodu elektryka.

Aby uzyskać uprawnienia SEP należy zdać egzamin przed komisją kwalifikacyjną. Szczegółowe informacje o egzaminie znajdą Państwo w dalszej części artykułu.

Czego się nauczysz

Osoby ubiegające się o uprawnienia z eksploatacji zostaną zapoznane z podstawowymi informacjami dotyczącymi:

 • budowy, działanie oraz warunki techniczne przy obsłudze urządzeń, instalacji oraz sieci,
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci,
  zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • osoby ubiegające się o uprawnienia z dozoru zostaną zapoznane z bardziej zaawansowanymi informacjami z naciskiem na unormowania prawne związane z działalnością elektryka i osób pracujących przy pracach związanych z elektryką.
 • dodatkowo wszystkie osoby zostaną zapoznane z przepisami BHP oraz postępowania w razie awarii, pożaru lub zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

Korzyści ze szkolenia

 • Uprawnienia SEP pozwalają na wykonywanie prac dotyczących eksploatacji oraz dozoru nad pracą urządzeń elektrycznych lub gazowych.
 • Osoby posiadające uprawnienia SEP mogą obsługiwać sprzęt zasilany z sieci elektrycznej lub gazowej a także zajmować się jego dozorem i eksploatacją.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D).

Program szkolenia

Szkolenie z zakresu Eksploatcji

 • budowa, działanie oraz warunki techniczne przy obsłudze urządzeń, instalacji oraz sieci,
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci,
 • zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,
 • wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej, umiejętność udzielenie pierwszej pomocy,
 • postępowanie w razie awarii, pożaru lub zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

Szkolenie z zakresu Dozoru

 • przepisy przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci,
 • przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
  zasady i warunko wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Uprawnienia SEP

Świadectwo kwalifikacyjne typu E/D (Eksploatacja / Dozór)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
>> Pobierz rozporządzenie <<

Dla kogo jest to szkolenie

Dla osób ubiegających się o uprawnienia z Eksploatacji:

 • Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających pracę energetyka lub pomocnika energetyka oraz do wszystkich osób rozpoczynających pracę związaną z urządzeniami energetycznymi.

Dla osób ubiegających się o uprawnienia z Dozoru:

 • Szkolenie skierowane jest do osób kierujących i nadzorujących energetyków i pracowników którzy wykonują prace związane z urządzeniami energetycznymi.
 • Kurs SEP G2 kierowany jest do osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne obejmujące następujące urządzenia, instalacje i sieci Grupy 2:

1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW;
3) turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy wyższej niż 50 kW;
5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższej niż 50 kW;
6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 50 kW;
7) sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
9) piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–9;
11) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
12) urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic

Tryb szkolenia

Szkolenie otwarte

Czas trwania

4 godziny
Tego samego dnia można uzyskać uprawnienia w Grupie G1, G2 lub G3 – zobacz pozostałe szkolenia SEP.

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbywa się online w formie webinaru.

Termin szkolenia

Szkolenia odbywają się codziennie od poniedziałku do niedzieli.

Cena szkolenia

Cena dla osób indywidualnych: 51 zł

Egzamin w wybranej kategorii: 349 zł

Łączny koszt (kurs + egzamin) wynosi: 400 zł

 

Cena za szkolenia grupowe: od 25 zł – skontaktuj się z naszym doradcą klienta i uzyskaj atrakcyjną ofertę.

Wymagania wstępne

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończone 18 lat
 • minimum podstawowe wykształcenie

Kandydaci powinni wykazać się dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy kierunkowej takimi jak m.in.:
1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

lub dokumentami potwierdzającymi wiedzę takimi jak:
5) świadectwo ukończenia szkoły* prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
6) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
7) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę** , potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
8) zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

*Jeżeli w części D wniosku w polu Wykształcenie określone zostanie wykształcenie np. średnie techniczne – technik elektryk, to wnioskodawca musi przedstawić świadectwo ze szkoły, podobnie inżynier- dyplom itd.

** Podstawowym dokumentem potwierdzającym posiadanie wiedzy są świadectwa ze szkół i dyplomy, z których jasno, oczywiście i wprost wynika kierunek kształcenia zgodny z wnioskiem

*** W przypadku, gdy składane są np. trzy wnioski (w grupie 1, 2 i 3), a osoba ma wykształcenie elektryczne, to w zakresie grupy 2 i 3 należy dołączyć zaświadczenia od pracodawcy. Wówczas muszą być: np. dyplom inżyniera elektryka do wniosku w grupie 1, zaświadczenie od pracodawcy do wniosku w grupie 2, zaświadczenie od pracodawcy do wniosku w grupie 3.

**** W przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o EKSPLOATACJĘ i DOZÓR w tej samej grupie, to wystarczy jedno zaświadczenie. Należy w nim zaznaczyć eksploatację, i dozór.

Osoby prowadzące samodzielną, jednoosobową działalność gospodarczą.

 • Zaświadczenie od pracodawcy – dane/pieczęć firmy, którą prowadzi wnioskodawca, pieczęć imienna i podpis oraz dopisek, że prowadzi samodzielną jednoosobową działalność gospodarczą.
 • Aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zawierający kody PKD potwierdzające, że dana firma prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania prac, robót, napraw itp. na urządzeniach, sieciach i instalacjach energetycznych objętych składanym wnioskiem o stwierdzenie kwalifikacji.

Link do CEIDG

 • kopię posiadanych świadectw kwalifikacyjnych.

Zaświadczenie od pracodawcy musi być zawsze w oryginale, pozostałe dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje powinny być jako dobre, czytelne, kserokopie. Wymogiem niezbędnym przystąpienia do egzaminu jest przedstawienie prawidłowo uzupełnionego wniosku wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin.

Szkolenia zamknięte

W zakresie szkoleń SEP organizujemy również szkolenia zamknięte, gdzie terminy, koszt uczestnictwa, miejsce oraz program szkolenia są ustalane indywidualnie z Klientem

Zapisz się na szkolenie lub zostaw wiadomość!

  Wyczyść

  Najbliższy termin: Od poniedziałku do niedzieli

  Forma: Webinar

  Status: Dostępne

  BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

  ID: SEP-G2

  

  Zobacz także inne szkolenia

  BAZA WIEDZY

  Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
  PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

  PKM.EDU.PL