Badania wizualne VT1 + VT2 (multisektor wyrobu)

 • Ocena: 5.0
 • na podstawie: 58 opinii
Promocja
Promocja!
4550
5000

Forma: Stacjonarne

Status: Dostępne

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

ID: S-NDT-100

Produkt / szkolenie obejmuje:
 • Czas trwania: 40 godzin, 5 dni
 • Nieograniczony dostęp
 • Certyfikat TÜV
 • Materiały szkoleniowe
 • Egzamin stacjonarny
Recertyfikacja VT 2
Badanie spoiny za pomocą spoinomierza cyfrowego.

Kurs badania wizualne VT1 + VT2 w multisektorze wyrobu

odlewy, odkuwki, rury, wyroby spawane i wyroby przerabiane plastycznie

Badania nieniszczące NDT (ang. non-destructive testing) to grupa metod badawczych wykorzystywanych do sprawdzania jakości wyrobów przemysłowych, w tym złączy spawanych i odlewów, które nie powodują zmian ich własności użytkowych.

Szkolenia w zakresie badań NDT zalecamy rozpocząć od poznania metody wizualnej VT (ang. Visual Testing). Jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych metod, obligatoryjna dla wszystkich wykonanych złączy. Kurs kończy się uzyskaniem uprawnień na poziomie VT1 + VT2 co uprawnia do jednoczesnego badania i oceny wyników badań. Taki poziom uprawnień jest pożądany na rynku pracy.

Jako badania wizualne VT1 +VT2 określamy wszelkie czynności mające na celu umiejscowienie i ocenę powierzchniowych cech jakości obiektu pod kątem występowania objętościowych oraz powierzchniowych nieciągłości spawalniczych. Metoda badań wizualnych pozwala na ogólną oceną stanu powierzchni ludzkim nieuzbrojonym okiem lub przy użyciu przyrządów optycznych, optoelektronicznych, pomiarowych, itp. Badania nieniszczące NDT mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo użytkowania konstrukcji spawanych.

Czego się nauczysz

Podczas kursu badania wizualne VT1+VT2 poznasz i zdobędziesz wiedzę w tematyce:

 • Zasady certyfikacji i kwalifikowania personelu badań nieniszczących wg normy EN ISO 9712
 • Charakterystyka obiektów badania oraz występujących w nich niezgodności (złącza spawane, odlewy, odkuwki, rury, wyroby walcowane)
 • Korozja materiałów
 • Podstawy fotometrii oraz optyki
 • Podstawy anatomii narządu wzroku
 • Podstawowe elementy układu optycznego
 • Przyrządy optyczne stosowane w badaniach wizualnych
 • Endoskopia przemysłowa
 • Przymiary i spoinomierze stosowane w badaniach wizualnych
 • Oświetlenie i warunki obserwacji niezgodności
 • Kontrola warunków obserwacji
 • Zakres i technika badania wizualnego
 • Umiejscowienie w ramach czasowych badania wizualnego
 • Wykrywanie niezgodności
 • Normy związane z techniką i obiektem badania wizualnego – kryteria oceny niezgodności
 • Ćwiczenia: badanie wizualne złączy przygotowanych do spawania, gotowych złączy spawanych blach i rur oraz
  powierzchni odlewów; dobór techniki do danego zadania badawczego; przeprowadzenie badania, odpowiednia
  kolejność poszczególnych etapów badania; interpretacja i ocena niezgodności; protokołowanie; redagowanie instrukcji
  badania dla wskazanego obiektu

Korzyści ze szkolenia badań wizualnych VT

Korzyści dla uczestników:

 • zdobycie cennych kompetencji i pogłębienie wiedzy w zakresie badań wizualnych spoin na poziomie VT1 oraz VT2,
 • uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Dokument potwierdza odbycie szkolenia badania wizualne VT1 +VT2, które jest wymagane w obszarach nie objętych wymaganiami normy PN-EN ISO 9712.
 • Zdobycie umiejętności takich jak:
  – dobór technik badania,
  – ocena i klasyfikacja złączy spawanych,
  – poprawne rozpoznawania i umiejętność opisu niezgodności spawalniczych,
  – obsługa sprzętu kontrolno-pomiarowego,
  – tworzenie protokołu z przeprowadzonego badania.

Korzyści dla firmy:

 • zwiększenie efektywności oraz jakości procesu spawania dzięki zwiększeniu wiedzy i świadomości personelu spawalniczego,
 • minimalizacja kosztów spowodowanych złą jakością złączy spawanych,
 • poprawa efektywności procesu spawania dzięki zdobytej wiedzy praktycznej,
 • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia.

Cel szkolenia

Celem szkolenia z zakresu badań nieniszczących VT jest nabycie wiedzy i umiejętności zarówno teoretycznych jak i praktycznych w zakresie badań wizualnych dla sektorów przemysłowych oraz sektorów wyrobu zgodnie normy PN-EN 9712:2012.

Kurs badania wizualne VT1 + VT2 kończy się egzaminem, potwierdzającym przygotowanie do samodzielnego wykonywania badań wizualnych w sektorze przemysłowym.

Program szkolenia

 • Ogólna charakterystyka metody wizualnej,
 • Historia i rozwój na tle pozostałych metod badań nieniszczących,
 • Przegląd podstawowych metod badawczych ( metody powierzchniowe i objętościowe),
 • Omówienie zastosowania badań NDT oraz ich ograniczenia,
 • Terminologia badań wizualnych (PN EN 1330-1, 1330-2, 1330-10).
 • Podstawy optyki,
 • Przegląd widma fal elektromagnetycznych,
 • Fotometria- podstawowe wielkości charakteryzujące źródło światła: światłość, strumień świetlny, natężenie, oświetlenia, luminancja,
 • Podstawowe prawa optyki geometrycznej: prostoliniowe rozchodzenie się światła, prawo odbicia, prawo załamania,
 • Soczewki: rodzaje , zastosowanie, tworzenie obrazu za pomocą soczewek,
 • Podstawowe wady soczewek: abberacja sferyczna, chromatyczna, astygmatyzm,
 • Optyka oka: budowa, sprawność widzenia, parametry optyczne, właściwości zmysłu wzroku,
 • Wady wzroku: krótkowzroczność, dalekowzroczność, daltonizm, astygmatyzm,
 • Kontrast i jego rodzaje,
 • Barwa- trójwymiarowa charakterystyka barwy,
 • Addytywne i subiektywne mieszanie barw, temperatura barwowa.
 • Ćwiczenia tablicowe z zakresu optyki klasycznej, tworzenia obrazów za pomocą soczewek skupiających i rozpraszających.

Rodzaje technik badania,

 • Badania wizualne bezpośrednie i zdalne (pośrednie) – omówienie normy PN EN 13048,
 • Badanie bezpośrednie okiem nieuzbrojonym,
 • Badanie z wykorzystaniem przyrządów pomocniczych ( lupy, suwmiarki, spoinomierze, kątomierze),
 • Badania z wykorzystaniem zestawów inspekcyjnych , endoskopów i wideo endoskopów,

Systematyka badania wizualnego

 • Badania wizualne ogólne,
 • Badania wizualne szczegółowe,
 • Ramowy program szkolenia,
 • Systematyka prowadzenia badania wizualnego.
 • Proste przyrządy pomiarowe: spoinomierze, przymiary, lusterka, lupy, kątomierze — omówienie normy PN EN 13927,
 • Zasady doboru lup o małych powiększeniach , omówienie normy PN ISO 3058,
 • Endoskopy — podział i rodzaje endoskopów, zasady doboru urządzeń, rejestracja wyników badania, rodzaje stosowanego oświetlenia, wady i zalety,
 • Wideoendoskopy: metody pomiarowe ( porównawcza, cienia, stereo, pomiar fazowy 3D),
 • Porównanie : boroskop, fiberoskop, wideoendoskop — wady, zalety , możliwości pomiarowe,
 • Pomiar natężenia oświetlenia na powierzchni badanej- luksomierz,
 • Ćwiczenia praktyczne związane z obsługą przedstawionego sprzętu kontrolno — pomiarowego,
 • Ćwiczenia praktyczne — zapoznanie się z problematyką badania miejsc trudnodostępnych, wybór optymalnej techniki badania do problemu badawczego,
 • Podstawowe informacje w zakresie spawalnictwa;
 • Przegląd podstawowych metod spawania,
 • Wady i zalety danej metody spawania,
 • Typowe niezgodności w połączeniach spawanych przy określonej metodzie spawania, oznaczenia niezgodności wg PN EN ISO 6520-1,
 • Aspekty związanych ze zużyciem i degradacją elementów – korozja,
 • Podstawowe informacje na temat najczęściej spotykanych metod odlewania i kucia,
 • Typowe niezgodności produkcyjne występujące w odlewach, odkuwkach, wyrobach walcowanych,
 • Technologiczna próba przełomu , rodzaje przełomów, omówienie wybranych rodzajów przełomów PN EN ISO 9017,
 • Zgłady makroskopowe- cel badania , omówienie najczęściej stosowanych prób: próba Baumanna, wykrywanie rozmieszczeń fosforu, badania makro połączeń spawanych- PN EN ISO 17639,
 • Omówienie techniki replik,
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu interpretacji rodzaju niezgodności oraz sposobu ich oznaczania i oceny ( złącza spawane stalowe i aluminiowe, rury, blachy, ocena elementów przygotowanych do spawania, ocena przełomów, odlewów i odkuwek).
 • Zasady posługiwania się wzorcami SCRATA,
 • Omówienie norm związanych z wykonaniem badania wizualnego: wyrobów spawanych, odlewów, odkuwek, blach,
 • Przeprowadzenie badania wizualnego,
 • Wymagane warunki obserwacji,
 • PN-EN ISO 17637;PN-EN ISO 5817 ; PN-EN ISO 10042 ;PN-EN ISO 9017,PN-EN ISO 17639; PN-EN 12454 ; PN-EN1370; PN-85/H-83105; PN-EN 1559-1,2; PN-EN 26157-1:1998P; PN-EN 10217-7; PN-EN 10222-1, PN-EN 10254, PN-EN 10163-1,2,3.
 • Ćwiczenia tablicowe na wybranych przykładach praktycznych z zakresu posługiwania się omówionymi normami.
 • Rola i cel instrukcji badania,
 • Przedstawienie sposobu opracowania oraz formy przedstawienia instrukcji badawczej dla personelu NDT kwalifikowanego i certyfikowanego w st.1 w zakresie badan wizualnych,
 • Omówienie opracowanej instrukcji dla wybranego problemu badawczego,
 • Ćwiczenia z zakresu samodzielnego opracowania instrukcji badania dla wybranych elementów.
 • Przedstawienie sposobu opracowania protokołu z badania na przykładach wybranych elementów,
 • Omówienie doboru norm w zakresie: przepisu badania, warunków akceptacji, charakterystyki warunków obserwacji i przeprowadzenia badania,
 • dobór odpowiedniego wyposażenia do przeprowadzenia badania oraz ich nadzoru i kontroli prawidłowości wskazań,
 • Interpretacja, ocena i klasyfikacja stwierdzonych niezgodności zgodnie ze specyfikacjami i normami wyrobu.
 • Omówienie wykonania szkicu badanego elementu oraz stwierdzonych niezgodności, ich lokalizacji i wymiarowania.
 • Jak przeprowadzić badanie wizualne? -pokaz przeprowadzenia badania na wybranych przykładach: połączeń spawanych aluminiowych i stalowych, próbach przełomów, elementów przygotowanych do spawania, rur, odlewów, odkuwek,
 • Czynności przygotowawcze do badania — identyfikacja obiektu: jego numer i wymiary, dane technologiczne,
 • Właściwy przebieg badania,
 • Czynności zakończeniowe,
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu umiejętności przeprowadzenia badania na wybranych elementach: połączeń spawanych aluminiowych i stalowych, próbach przełomów, elementów przygotowanych do spawania, rur, odlewów, odkuwek,
 • Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem dostępnych na ćwiczeniach przyrządów kontrolno-pomiarowych i pomocniczych: lupy, suwmiarki, liniały, luksomierze, termometry, spoinomierze, endoskopy, zestawy inspekcyjne, lusterka,
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu wykonania protokołu z badania po wykonanym badaniu.
 • Omówienie normy PN EN ISO 9712 w zakresie kwalifikacji w stopniu 1 i 2,
 • Zasady zdobywania kwalifikacji w procesie szkoleniowym,
 • Zasady przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych,
 • Omówienie innych systemów certyfikacji,
 • Test kontrolny w każdym dniu szkolenia.

Certyfikat

Uczestnicy po odbytym szkoleniu z badań wizualnych VT1 + VT2 otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu wystawiane przez uznaną jednostkę szkoleniową TÜV, którego pozytywny wynik upoważnia do przystępowania do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego następnego dnia po zakończeniu szkolenia przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Zakres egzaminu:

 • badania usługowe przed i w trakcie eksploatacji włącznie z wytwarzaniem: odlewy, odkuwki, złącza spawane, rury wyroby przerabiane plastycznie wg EN ISO 9712:2012.

Dla kogo jest to szkolenie

Szkolenie dedykowane jest osobom, które zawodowo zajmują się usługami w zakresie NDT, spawalnikom, monterom, spawaczom i pracownikom działu technicznego i technologicznego, a także osobom, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Tryb szkolenia

Szkolenie otwarte

Stopień zaawansowania kursu

Szkolenie podstawowe i średniozaawansowane

Czas trwania

Szkolenie: 5 dni – 40 godzin (poniedziałek – piątek)

Egzamin: 1 dzień (sobota)

Miejsce szkolenia

Rzeszów lub siedziba klienta.

Termin szkolenia

szkolenie: 30.01 do 03.02.2023 r.
egzamin: 04.02.2023 r.

Cena szkolenia

Szkolenie podstawowe + egzamin:
Cena szkolenia i egzaminu dla uczestnika szkolenia: 4550 zł + VAT

Recertyfikacja uprawnień VT:
Cena szkolenia odświeżającego: 1100 zł + VAT
Cena egzaminu recertyfikującego: 1200 zł + VAT

Cena szkolenia obejmuje

 • Dostęp do wszystkich niezbędnych norm podczas szkolenia badania wizualne VT1 + VT2 i egzaminu,
 • Dostęp do sprzętu pomiarowo-badawczego wraz z próbkami szkoleniowymi dla każdego uczestnika szkolenia,
 • Skrypt, materiały szkoleniowe i piśmiennicze dla każdego uczestnika szkolenia,
 • Catering (obiad dwudaniowy, kawa, herbata, słone przekąski)

Nasze sale wykładowe są przestrzenne oraz posiadają odpowiednie oświetlenie zapewniające komfort pracy.

Wymagania wstępne

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończone 18 lat
 • minimum podstawowe wykształcenie
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia badań wizualnych (badanie wzroku)

Szkolenia zamknięte

W zakresie badań NDT organizujemy również szkolenia zamknięte, gdzie terminy, koszt uczestnictwa, miejsce oraz program szkolenia są ustalane indywidualnie z Klientem. Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów oferty.

FAQ

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

Uprawnienia VT 1 i uprawnienia VT2 – jaka jest różnica? Czym się różnią się uprawnienia VT1 od VT2?

Odpowiedź: Uprawnienia VT1 to uprawnienia pierwszego stopnia. Osoba posiadająca poziom uprawnień VT1 ma kompetencje do wykonywania badań wizualnych na podstawie instrukcji badań od osoby z wyższym poziomem uprawnień VT2 lub VT3. Krótko mówiąc, pracownik z uprawnieniami VT1 może wykonywać badania zgodnie z wytycznymi, ale nie może dokonywać oceny otrzymanych wyników.

Uprawnienia VT2 to uprawnienia drugiego stopnia. Osoba posiadająca poziom uprawnień Vt2 ma kompetencje do wykonywania badań wizualnych, oceny otrzymanych wyników badań zgodnie z normą PN-EN ISO 5817 (stal) lub PN-EN ISO 10042 (aluminium) oraz do tworzenia instrukcji badań wizualnych VT.

Uprawnienia VT3 – łączą w sobie uprawnienia VT1 oraz VT2, ponadto osoba z uprawnieniami VT3 może pisać procedury badań VT dla personelu z niższymi stopniami uprawnień.

Jakich uprawnień VT potrzebuję? Dla kogo są uprawnienia VT1 a dla kogo VT2?

Odpowiedź: Kurs VT1 dedykowany jest osobom które potrzebują w swojej pracy wiedzy na temat niezgodności spawalniczych. Do osób którym szczególnie polecane są uprawnienia są spawacze (samokontrola spawalnicza), monterzy, pracownicy działów technicznych oraz kontrolerzy spoin niższego szczebla.

Kurs VT1 + VT2 dedykowany jest osobom które w swojej pracy potrzebują szerokiej wiedzy w zakresie niezgodności spawalniczych oraz zasad ich oceny zgodnie z normami. Kurs VT2 dedykowany jest pracownikom działów kontroli jakości, kierownikom działów technologicznych, inspektorom spawalniczym, spawalnikom oraz technologom spawalniczym.

Jaka jest cena kursu VT? Jaka jest cena za certyfikat VT2?

Odpowiedź: Aktualnie cennik kursów VT przedstawia się następująco:

 • Kurs VT 1 + VT 2: 4550 zł + VAT
 • Recertyfikacja uprawnień VT: 1200 zł + VAT

Zapisz się na szkolenie lub zostaw wiadomość!

  4550
  5000

  Forma: Stacjonarne

  Status: Dostępne

  BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

  ID: S-NDT-100

  

  Zobacz także inne szkolenia

  BAZA WIEDZY

  Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
  PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

  PKM.EDU.PL